วันศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

ห้องสมุดกับการรู้สารสนเทศ (3000-1601)

จำนวน 1หน่วยกิต 1ชั่วโมง/1สัปดาห์
คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับความสำคัญของห้องสมุด และแหล่งเรียนรู้อื่นๆ ประเภทของข้อมูล
สารสนเทศรูปแบบต่างๆ เครื่องมือ และวิธีการใช้เครื่องมือในการสืบค้นข้อมูลสาร สนเทศ
การเลือกและรวบรวมข้อมูลสารสนเทศ และการนำเสนอผลงาน

จุดประสงค์รายวิชา

1. เพื่อให้เข้าใจความสำคัญของห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ ข้อมูลสารสนเทศ และหลักในการค้นคว้า
/สืบค้นข้อมูลสารสนเทศ
2. เพื่อให้สามารถสืบค้นข้อมูลสารสนเทศ โดยใช้เครื่องมือช่วยค้นในรูปแบบต่างๆ
3. เพื่อให้สามารถเลือก รวบรวมและนำเสนอข้อมูลสารสนเทศในรูปแบบต่างๆ
4. เพื่อให้เจตคติ และกิจนิสัยที่ดีในการศึกษาค้นคว้า เพื่อพัฒนาตนเอง มีความรับผิดชอบ
ความคิดสร้างสรรค์ สนใจใฝ่รู้ ซื่อสัตว์มีวินัย
อาจารย์ผู้สอน ปฐมาภรณ์ วงศ์ชนะภัย
การประเมินผล จากการเข้าชั้นเรียน แบบฝึกหัด แบบทดสอบ งานที่มอบหมาย
- การเข้าชั้นเรียน ผู้เรียนต้องเข้าเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียน
และต้องเข้าเรียนให้ตรงเวลา กรณีสายเกิน 15 นาที ถือว่าขาดเรียน
- การส่งงาน ต้องส่งตามกำหนดเวลา (หากต้องการส่งงาน หรือสอบ กรณีเหตุจำเป็น ต้องติดต่อภายใน 3 วัน หลังจากกำหนดส่ง/สอบ)
เนื้อหา
บทที่1 ห้องสมุด สารนิเทศ และแหล่งความรู้ต่างๆ
บทที่2 หนังสือและการระวังรักษา
บทที่3 การจัดหมู่สารสนเทศ
บทที่4 เครื่องมือช่วยค้น
บทที่5 หนังสืออ้างอิงบทที่
บทที่6 การอ้างอิงเอกสาร
บทที่7 การเขียนรายงาน
มาตรฐานรายวิชา
1. เข้าใจหลักการค้นคว้า/สืบค้นข้อมูลสารสนเทศจากห้องสมุด และแหล่งเรียนรู้ต่างๆ
2. เลือก/ใช้เครื่องมือในการสืบค้นข้อมูลสารสนเทศเพื่อเชื่อมโยงความรู้กับกลุ่มสารความรู้อื่นๆ และเรียนรู้อย่างไร้พรมแดน
3. เลือก/ข้อมูลสารสนเทศได้ตรงตามความต้องการ
4. นำเสนอผลการศึกษาค้นคว้าในรูปแบบต่างๆ อย่างเป็นระบบ